کلیه خدمات مرتبط با تولید محتوا، تایپ، ترجمه، ویراستاری، صفحه آرایی، أخذ مجوز نشر، چاپ (تک رنگ تا چهار رنگ)، پخش و فروش کتاب و نرم افزار و سایر کالاهای فرهنگی مرتبط، توسط این گروه انجام می شود.