ضربات روحانیت نا آگاه و آگاهِ وابسته، به مراتب کارى‏ تر از اغیار بوده و هست